Vakuutus

Jäsensopimus ei sisällä vakuutusta eikä Finnish Warriors Oy ole vakuuttanut jäseniä. Jokaisen jäsenen tulee itse huolehtia tarpeellisista vakuutuksista. Jäsen suorittaa tunneilla ne harjoitukset, joita kykenee suorittamaan käyttäen omaa harkintakykyään.

Maksun viivästyminen

Viivästyneelle maksulle tulee maksaa kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa eräpäivästä lukien sekä mahdolliset huomautuskulut. Mikäli lasku siirretään perintään, jäsenen maksettavaksi tulevat perintäkulut.

Hinnasto

Finnish Warriors Oy:llä on oikeus muuttaa hinnastoaan ilmoittamalla siitä kuukautta ennen jäsenelle. Hinnanmuutos astuu voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavana kuukautena. Jäsen on oikeutettu perhealennukseen, mikäli joku hänen perheenjäsenistään on sopimuksen allekirjoittamishetkellä jäsenenä Finnish Warriors Oy:ssä. Alennuksen suuruus on 10 %:a normaalihinnasta.

Asiakastietojen säilyttäminen

Finnish Warriors Oy noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta sekä tietosuojalakia (5.12.2018/1050). Finnish Warriors Oy säilyttää henkilötietoja, joita tarvitaan sopimuksen voimassaoloaikana.

Jäsen hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan voidaan käyttää Finnish Warriors Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden palveluiden tai tuotteiden markkinoimiseen

Osapuolten oikeuden ja velvollisuudet

Finnish Warriors Oy vastaa tarjoamisensa välineiden ja varusteiden sekä harjoittelutilan soveltuvuudesta harjoitteluun. Jäsen huolehtii käyttämistään Finnish Warriors Oy:lle kuuluvista tavaroista ja välineistä asianmukaista huolellisuutta noudattaen.

Finnish Warriors Oy:llä on oikeus lyhentää aukioloaikoja ja pienentää tarjoamaansa tuntivalikoimaa hetkellisesti perustellusta syystä, kuten esimerkiksi lomapäivien, kesäjakson ja virallisten pyhäpäivien yhteydessä tai muusta vastaavasta syystä.

Finnish Warriors Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen Finnish Warriors Oy:stä riippumattoman ylivoimaisen esteen ilmetessä (kuten vesivahinko, työtaistelutoimenpide, viranomaisen kielto tai muu vastaava este). Keskeytys pyritään pitämään niin lyhyenä kuin mahdollista. Finnish Warriors Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen myös välttämättömien huolto- ja korjaus- tai muiden vastaavien toimenpiteiden vuoksi.

Finnish Warriors Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia aukioloaikoihin, tuntilistojen aikatauluihin ja tarjottavien tuntien määrään sekä rajoittaa osallistujamäärää tunneilla.

Jäsen on vastuussa siitä, ettei hän tule harjoittelemaan tunneille sairaana taikka ettei hän muutoin aiheuta terveysriskiä muille jäsenille tai heidän vierailleen/perheenjäsenilleen. Harjoittelu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla.

Finnish Warriors Oy ei vastaa jäsenelle aiheutuneesta henkilö- tai muusta vahingosta, jollei vahinko ole aiheutunut vakavasta laiminlyönnistä. Finnish Warriors Oy ei vastaa jäsenelle tai tämän vieraille/perheenjäsenille aiheutuvista henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat Finnish Warriors Oy:n tiloissa tai tilojen yhteydessä taikka tuntien aikana, jollei voida osoittaa, että vahinko on aiheutunut Finnish Warriors Oy:n puolella olevasta vakavasta laiminlyönnistä.

Jäsenen ei tule säilyttää mitään arvokasta Finnish Warriors Oy:n tiloissa tai niiden yhteydessä. Finnish Warriors Oy ei vastaa tällaiselle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Finnish Warriors Oy ei ole velvollinen säilyttämään löytötavaroita.

Finnish Warriors Oy voi muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä internet-sivuillaan taikka muutoin jäsenelle kirjallisesti kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Finnish Warriors Oy voi irtisanoa sopimuksen, mikäli jäsen rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Tällöin jäsenen harjoitteluoikeus päättyy välittömästi. Jäsenen muut velvollisuudet säilyvät kuitenkin irtisanomista seuraavan kuukauden loppuun saakka.Mikäli Finnish Warriors Oy on irtisanonut sopimuksen maksusuoritusten viivästymisen vuoksi, jäsenen harjoitteluoikeus palautuu ja irtisanominen peruuntuu, mikäli kaikki erääntyneet maksut korkoineen ja kuluineen on suoritettu ennen irtisanomisajan päättymistä.

Finnish Warriors Oy voi purkaa sopimuksen päättymään välittömin vaikutuksin, mikäli jäsenen sopimusrikkomus on olennainen.

Riitojen ratkaisu

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluin. Muussa tapauksessa asia tulee saattaa Helsingin käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi